Co zawiera umowa sprzedaży

Co zawiera umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży nieruchomości jest aktem notarialnym. Każdy taki dokument musi zawierać szereg istotnych szczegółów. W pierwszej kolejności dane sprzedającego i kupującego, czyli miejsce zamieszkania obu stron i numery dowodów osobistych. Również bardzo istotna jest data wykonywania transakcji i podpisania danego kontraktu. Następnie sprzedający musi opisać nieruchomość, jej adres położenia, czyli ulica, numer i miejscowość. Także wypisane powinny być szczegóły, co do wyposażenia w instalacje elektryczne, gazowe, wodnokanalizacyjne, itp. W umowie musi znajdować się również oświadczenie o wszelkich obciążeniach hipotecznych lub jej brakach i innych obciążeniach. Kolejnym ważnym punktem jest wpisanie także numeru księgi wieczystej i poświadczenie, że wszelkie opłaty z nią związane zostały dokonane. Powinna być dodatkowo wzmianka, że kupujący przejmuje całkowitą odpowiedzialność za nieruchomość z dniem podpisania danego dokumentu. Następnie cena sprzedaży, oświadczenie, że została pobrana suma dla sądu za wpis prawa własności i za podatek. Wymienione zostały w skrócie najważniejsze szczegóły w umowie, ogólnie dokument taki jest dość krótki, ale treściwy i konkretny. Każdą umowę kupna-sprzedaży podpisujemy przy obecności notariusza. Wszelkie problemy po jej zawarciu, czyli jeśli okaże się, że wpisane zostały nieprawdziwe informacje, rozwiązujemy w sądzie cywilnym.